ସମ୍ବାଦ

“ସୂତା ସୁଖର ରାସ୍ତାରେ ହାତ ଟାପ୍… ନା ନାହିଁ?”

ଠିକ୍, ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ କ’ଣ ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଅଟେ!ତେବେ, ଏକ ମାନୁଆଲ୍ ଫ୍ୟାସ୍ କ’ଣ?ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ସେମାନେ କାହାର ହାତ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ନୁହଁନ୍ତି (ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବାକୁ ଦୁ sorry ଖିତ), କିନ୍ତୁ ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ |ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୟାପ୍, ଯାହାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ କାର୍ବନ ଟୁଲ୍ କିମ୍ବା ଆଲୟ ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରୋଲିଂ ଟ୍ୟାପ୍, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଜାଣନ୍ତି |

ସାଧାରଣତ ,, ଏକ ଟ୍ୟାପ୍ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ ଏବଂ ଏକ ଶଙ୍କରକୁ ନେଇ ଗଠିତ |କାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶକୁ କାଟିବା ଅଂଶ ଏବଂ କାଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି |"କଟିଙ୍ଗ ଅଂଶ" ଏକ କଟିଙ୍ଗ କୋଣ ସହିତ ଭୂମି ଅଟେ ଏବଂ ଏହା କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଏବଂ ସୂତ୍ରର ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି କାଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ "କାଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଂଶ" ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଥ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଗୁଡିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ |ଏହା ପାଇବ କି?ସୁବିଧାଜନକ?ମୁଁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେବି

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ, "ମୁଁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବି |ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ |ଯେତେବେଳେ ଏକ ମେସିନ୍ ଅଛି ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଏହା କରିପାରିବ? "ଆଚ୍ଛା, ମୋର ବନ୍ଧୁ, ବେଳେବେଳେ ମେସିନ୍ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ, ଅତ୍ୟଧିକ ଜଟିଳ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମହଙ୍ଗା ଅଟନ୍ତି | ଅନ୍ୟ ପଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି | କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପାଇଁ ସହଜ, ସୁଲଭ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଉପାୟ | ଛୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଠିକତା ଦେଇପାରେ ଯାହା ମେସିନ୍ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ |

ତଥାପି, କେବଳ ଯେହେତୁ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କରିବା ଉଚିତ୍ |ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ, କ skills ଶଳ କିମ୍ବା ଉପକରଣ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତର FUBAR ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶେଷ ହୋଇପାରନ୍ତି |ହଁ, ଏହା ଏକ ସାମରିକ ଶବ୍ଦ, ଏବଂ ନା, ମୁଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ |ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ |

ପ୍ରାରମ୍ଭିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ବାଛିବା ଆବଶ୍ୟକ |ସିଧା ସଳଖ ବଂଶୀ ଟ୍ୟାପ୍, ସ୍ପିରାଲ୍ ବଂଶୀ ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି, କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣଙ୍କ ନାମ |ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହଁନ୍ତି କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣ ହୁଏତ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅନ୍ତତ someone ପକ୍ଷେ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି |ଆପଣ କରିପାରିବେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭୁଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ସୂତା ସହିତ ଶେଷ ହେବା, କିମ୍ବା ଖରାପ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥର କ୍ଷତି |ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମର ମାଲିକ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ |

4

ଥରେ ଆପଣ ଡାହାଣ ହାତ ଟ୍ୟାପ୍ ବାଛିସାରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉପକରଣ ଅଛି |ଏଥିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଟ୍ୟାପ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍, ଟ୍ୟାପ୍ ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ବିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ |ତେଣୁ ତୁମେ ଏହାକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ |ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଘର୍ଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପକୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |ଏକ ଟ୍ୟାପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉପକରଣ ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେଣୁ ଏହା ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |ଏହି ଉପକରଣଗୁଡିକ ବିନା, ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ସେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଛିଦ୍ର ଥ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଏକ ଦୁ sorry ଖିତ ବାହାନା ସହିତ ରହିଯିବେ |

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାପ୍ କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ସୂତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଶେଷ ହୋଇପାରନ୍ତି |ତୁମର ସମୟ ନିଅ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ସବୁକିଛି ସମାନ୍ତରାଳ ଏବଂ um ୁଲା |ଏହା ଟିକିଏ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଏଲବୋ ଗ୍ରୀସ୍ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହା ମୂଲ୍ୟବାନ |

ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଯଦି ଆପଣ ଥ୍ରେଡିଂ ଛିଦ୍ରର ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହା ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ହୋଇପାରେ |ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ଚାକିରି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ବାଛ, ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି |ଯଦି ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଫଳ ହୁଏ, ଏକ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ |ଦୁ sorry ଖିତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଭଲ, ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକ ରାଜି ହେବେ।


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଏପ୍ରିଲ -19-2023 |