ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ମର |

 • HSS ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡିଂ ମରିଯାଏ |

  HSS ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡିଂ ମରିଯାଏ |

  ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିଲିମିଟର ମରିଯାଏ |
  ବାହ୍ୟ ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ |
  ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଫିଟ୍ ପାଇଁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ସ୍କ୍ରୁ ମରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
  ନୂତନ ସୂତ୍ର କାଟିବା କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟମାନ ସୂତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |